Skip to main content

Distance Sales Contract

MADDE 1 – KONU
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ:
ŞİRKET ÜNVANI
ADRESİ
TEL
FAKS
EPOSTA
MADDE 3 – ALICI
1.2 TÜKETİCİ:
ADI SOYADI
TEL
EPOSTA

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ
Hizmetin türü, satış bedeli, ödeme şekli seçilen hizmetin işlem koduna göre aşağıdaki gibidir.
HİZMET / ÜRÜN ADI Konaklama, Toplantı
SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL)
ÖDEME ŞEKLİ Kredi kartı ile ödeme
HİZMETİN İFA TARİHİ

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER
5.1   ALICI, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

5.2   SATICI, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle sorumludur.

5.3   Sözleşme konusu hizmet, ALICI’dan başka bir kişi tarafından kullanılması durumunda, söz konusu kişinin ifayı kabul etmemesinden SATICI sorumlu değildir.

5.4   Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu sözleşmenin, imzalı veya elektronik olarak onaylanmış nüshasının SATICI ya ulaştırılmış olması ve bedelinin tercih edilen ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin ifa yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.5   Hizmetin ifasından sonra ALICI’ ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini SATICI’ ya ödememesi halinde, ALICI doğan zararlardan sorumludur.

5.6   İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI’ya ulaştırılmasından veya elektronik ortamda oluşturulmuşsa ALICI tarafından onaylanmasından sonra geçerlilik kazanır.

5.7   İşbu sözleşmeye 3 yıl süre ile üyelik hesabından ulaşabilecektir. Ön bilgiler ve mesafeli sözleşmedeki veri girişi hataları info@sheratonresidenceistanbul.com Internet adresine bildirilerek düzeltilebilir.

MADDE 6 – İPTAL – VAZGEÇME – DEĞİŞİKLİKLER
6.1
HİZMET / ÜRÜN ADI Konaklama, Toplantı
SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL)
ÖDEME ŞEKLİ Kredi kartı ile ödeme
HİZMETİN İFA TARİHİ
İPTAL – VAZGEÇME – DEĞİŞİKLİKLER
ALICI’ nın Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin g fıkrası uyarınca cayma hakkı bulunmamaktadır fakat SATICI tarafından müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla ALICI’ ya aşağıda belirtilen, iptal vazgeçme ve değişiklik yapma hakları tanınmaktadır:
Rezervasyonda  sonrasında yapılacak iptal veya değişiklik işlemlerinde veya ceza uygulamalarında  iptal değişiklik şartlarında belirtilen oran kadar     tutar kesintisi yapılmaktadır. Giriş günü ve giriş gününden sonraki herhangi bir iptal veya değişikliklerde ücret iadesi yapılmamaktadır.

6.2   SATICI, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen ilan ettiği veya kayıt aldığı hizmetleri devamına engel teşkil eden mücbir sebepler veya hizmet sağlayıcılarından, konaklanacak otellerden veya üçüncü kişilerden kaynaklı durumlarda sözleşmeyi kısmen veya tamamen iptal edebilir. Bu durumun ALICI’ ya en kısa sürede bildirmesi gerekir. ALICI, bu değişiklik ve iptalleri kabul etmediğini yazılı olarak bildirdiği taktirde rezervasyonu iptal edip, kullanmadığı tüm hizmetleri yazılı bildirimden itibaren 10 gün içinde iade alma hakkına sahiptir.

6.3   Tesis 0 – 12 yaş aralığında bulunan müşterileri için farklı fiyatlar uygulayabilir. ALICI, tesisin giriş gününde nüfus cüzdanı/pasaport kontrolü yapabileceğini kabul eder. SATICI, çocuk misafirler için rezervasyon sırasında verilen bilgilerde yaş farklılığı tespit edildiği takdirde ücret farkını ALICI’dan isteme hakkına sahiptir. Ücret farkı ALICI tarafından ödenmez ise SATICI sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir.

6.4   ALICI, tesis giriş gününde otele giriş yapamayacağı veya geç giriş yapacağı bilgisini tesis ile paylaşmak durumundadır. Aksi durumlarda SATICI, ALICI’nın rezervasyonunu iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda SATICI, iptal değişiklik şartlarında belirtilen oranda tutarı ALICI’dan talep edebilir.

6.5   ALICI’nın, hizmetin ifa tarihinin bitiminden önce tesisten çıkması durumunda konaklamadığı günler için ücret iadesi yapılmaz.

6.6   Sözleşmenin 6.1. maddesi saklı kalmak üzere, SATICI kendi inisiyatifinde değişiklik hakkı tanır ise, tarih ve tesis değişiklikleri, Müşteri çıkarma talepleri iptal hükmünde olup, iptale ilişkin şekil ve şartlar uygulanır. Yeni rezervasyon, değişikliğin yapıldığı günün kampanya ve ödeme koşullarına göre yapılır.

6.7   Sözleşmenin 6.1. Maddesi saklı kalmak üzere, SATICI kendi inisiyatifinde değişiklik hakkı tanır ise, Oda Tipi Değişiklikleri ve Müşteri ekleme taleplerinde, rezervasyonun kampanya ve ödeme koşulları, değişikliğin yapıldığı günün koşullarına göre güncellenir.

6.8   Sözleşmenin 6.1. Maddesi saklı kalmak üzere, SATICI kendi inisiyatifinde değişiklik hakkı tanır ise, iki veya daha fazla kişinin konakladığı rezervasyonlarda, bir kişinin ismi değişmesi durumunda, rezervasyonun kampanya ve ödeme koşulları, değişikliğin yapıldığı günün koşullarına göre güncellenir. Tek kişilik (Single) konaklamalarda isim değişikliği iptal hükmündedir. Ancak SATICI, kendi inisiyatifiyle rezervasyonu iptal etmeden rezervasyonu kampanya ve ödeme koşulları, değişikliğin yapıldığı günün koşullarına göre güncelleyebilir.

6.9   Rezervasyon sırasında isim ve soyisimlerde yapılan tipografik hatalar (harf ve yazım hataları) kesinti ya da ceza alınmadan düzeltilir.

MADDE 7 – GENEL HÜKÜMLER
7.1   SATICI ile ALICI arasında kayıt esnasında akit olunan işbu sözleşme hükümleri ALICI tarafından okunmuş ve kendisi ile birlikte aynı hizmeti alan diğer şahısların adına da aynı şartlar altında kayıtlarının yapılmasını talep ve kabul ederek onaylanmıştır.

7.2   SATICI hizmeti satın alan ALICILARLA, konaklama tesisleri, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her türlü üçüncü şahıs ve tüzel kişiler nezdinde hizmet veren konumundadır. Bu nedenle müracaat ile geziye kayıt olan ALICILARIN SATICI ile taşımayı üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına, araçların programda gösterilen saatte hareket yerinde bulunmamasından, kara, hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, arızalanmalarından, sis, fırtına ve her türlü hava koşullarından, yol engeli gibi sebeplerle, yol güzergah ve rotalarını değiştirmelerinden, grev, terör, savaş ve savaş ihtimali veya bunlara benzer mücbir sebeplerden veya öngöremez teknik kusurlardan kaynaklanan maddi ve manevi zararlardan SATICI sorumlu değildir.

7.3   ALICI’ nın, satın almış olduğu hizmetin ayıplı olduğundan bahisle, ifayı kabul etmemesi halinde, durumu SATICI’ya ve konaklama tesisine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde ALICI ifayı kabul etmemiş sayılmaz ve hizmeti kullanmış addolunur. ALICI’ nın şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur.

7.4   Bu Sözleşmeye yazılı olmayan hususlarda 1618 Sayılı yasa, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, IATA, IHA, UFTAA Konvensiyon hükümleri, Sivil Havacılık Kanunu, Türkiye’nin dahil olduğu uluslar arası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkarılmış Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Tebliğler ile Uluslararası kabul görülen Frankfurter Tabelle’nin Türkiye’ de tatbik olunan TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır.
TÜKETİCİ’nin, SATICI ile sorunları olur ise, sorunu SATICI’nın çözememesi durumda, değeri 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz. Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine ve Tüketici Mahkemelerine yapılabilir.

7.5   Tesis, ALICI’dan rezervasyonun başlayacağı tarih itibariyle otelin ek hizmetleri, mini bar ya da oluşabilecek hasarlar için kredi kartı bilgisi isteyebilir.

7.6   SATICI, ALICI’NIN hizmeti ile ilgili olarak fatura talebini aldığı zaman itibariyle, rezervasyonun çıkış tarihinden 7-14 iş günü içerisinde hizmete ilişkin düzenlenen faturayı ALICI’nın yukarıda belirtilen e-posta adresine gönderir.

7.7   7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 9. Maddesi ile eklenen “Konaklama Vergisi” uyarınca Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabidir. Konaklama vergisinin mükellefi birinci fıkrada belirtilen hizmetleri sunanlar olup vergiyi doğuran olay ise konaklama hizmetlerinin ilgili tesis tarafından sunulmasıdır. Kanun ile belirlenen ilgili mevcut konaklama vergisi oranında ve/veya tahsil esasında bir değişiklik olması, yönetmelik veya tebliğ yayınlanması durumunda yeni uygulamaya göre güncelleme yapılacaktır. Tüketici, yasal mevzuatın belirlemiş olduğu tarih ile uyarınca tesise girişte konaklama vergisi ödeyeceği konusunda işbu Sözleşme ile bilgilendirilmiştir.

The Residences at Sheraton Istanbul Esenyurt are not owned, developed or sold by International Hotel Licensing Company S.à r.l. or its affiliates (“Marriott”). Cesme Otelcilik A.Ş. uses Sheraton under a license from Marriott, which has not confirmed the accuracy of any of the statements or representations made herein.